برگ و گل دارویی

محصولی یافت نشد.

سرشاخه یا سرشاخه گلدار گیاهان دارویی مجموعه ای از برگ، ساقه و گلها می باشند که اصولا درموقع گلدهی برداشت می شوند. نمونه گیاهانی که از سرشاخه های هوایی آنها به عنوان مواد عطاری استفاده می شود: گاوزبان بوراگو، اسطوخدوس، بادرشبویه، بادرنجبویه، بومادران، زوفا و … .
در گروهی از گیاهان دارویی تجمع مواد موثره در برگ قرار دارد (به لیمو، حنا، اکالیپتوس، آویشن شیراز، گل انگشتانه، اکالیپتوس، خوشاروزه، کرفس، آرتیشو و …). در برخی از گیاهان دارویی مواد موثره در همه بخش های گل یا بخشی از اجزای گل موجود می باشند (بهار نارنج، بیدمشک،، زعفران، گل محمدی، گل گاوزبان شمال، همیشه بهار، ختمی و …) .