فرآورده های گیاهی

نمایش یک نتیجه

ترکیبات مختلف موجود در گیاهان دارویی هر کدام اثرات درمانی شاخص داشته و یا تکمیل کننده اثر درمانی گیاه دارویی دیگر و یا حتی داروهای صنعتی مشخص هستند. تقسيم بندي مواد موثره گياهان كه امروزه مورد تاييد است، به صورت چهار گروه اصلي آلكالوئيدها، گليكوزيدها، روغنهاي فرار یا اسانس و ساير مواد موثره است. منظور از ساير مواد موثره تركيباتي چون مواد تلخ، فلاون ها، فلاونوئيدها، موسيلاژها، ويتامين ها، تانن ها، تركيبات معدني، روغنهاي چرب و …. مي باشند.

در فراوری اولیه گیاهان دارویی این مواد موثره در چهار گروه اسانس یا روغن فرار، عرق، عصاره و روغن ثابت قرار می گیرند. در واقع مواد موثره مذکور در مراحل استخراج اولیه، در روش های مختلف اسانس گیری، عصاره گیری، عرق گیری و روغن گیری حاصل می شوند.